សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម

EDPR APAC គឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយស្អាតលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលមានឯកទេសក្នុងការដំឡើងថាមពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃសូន្យ (PPA) វិស្វកម្ម និងច្រើនទៀត។

EDPR APAC គឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយស្អាតលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលមានឯកទេសក្នុងការដំឡើងថាមពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃសូន្យ (PPA) វិស្វកម្ម និងច្រើនទៀត។